fb2

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM WIERZYTELNOŚCI SP. Z O.O

DCW Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu zapewni pomoc w windykacji na każdym etapie.

Wierzyciel zanim powierzy sprawę do windykacji usiłuje sam negocjować z dłużnikiem warunki, by samodzielnie odzyskać należne mu pieniądze lub przedmioty. Tego rodzaju działanie jest bardzo często niewystarczające, a nawet szkodliwe dla własnego przedsiębiorstwa. Dłużnik obietnicami i zwlekaniem usypia Państwa czujność i w chwili podjęcia ostatecznych środków na drodze sądowej a następnie egzekucji komorniczej posiada już zabezpieczony majątek ruchomy i nieruchomy.

Proponujemy, abyście Państwo nie zwlekali z podjęciem decyzji o współpracy z firma windykacyjną. Na pierwszy etapie powstałych zaległości jesteśmy w stanie Państwu zagwarantować ściągalność w bardzo wysokim stopniu. Dbając o własne interesy pozwólcie, aby windykacją zajęli się profesjonaliści.   

Oferta

> Badanie kondycji finansowej potencjalnych kontrahentów. Sprawdzenie kondycji finansowej i wiarygodności kontrahentów Pozwoli Państwu świadomie podjąć decyzję o ewentualnej współpracy z nowym podmiotem.

W dzisiejszej sytuacji gospodarczej na rynku nie trudno jest związać się z nierzetelną firmą , która w panujących realiach narazi Państwa firmę na straty. Zlecenie nam sprawdzenia kondycji finansowej kontrahenta w dużym stopniu wyeliminuje ryzyko podjęcia współpracy z nierzetelnym klientem. Nasze działania pozwolą Państwu dobrać odpowiednio wiarygodnych partnerów i odbiorców usług.

> Pomoc prawna m.inn. w zawieraniu umów wiążących
Dolnośląskie Centrum Wierzytelności proponuje Państwu zweryfikowanie umów, negocjacje ich warunków i takie doprecyzowanie zapisów umowy, aby w przyszłości nawiązana współpraca pozwalała na osiągnięcie zysków.

Spory wynikłe z podpisania umowy często kończą się na drodze postępowania sądowego i niejednokrotnie źle sprecyzowana umowa może być przyczyną długotrwałego procesu, co wiąże się z kosztami. Współpraca z nami daje gwarancję wynegocjowania dla Państwa optymalnych warunków. Dobrze sprecyzowane umowy handlowe pomogą zapewnić ciągłość i terminowość wzajemnych zobowiązań.

> Czynności polubowne
Przedsądowe czynności polubowne mają na celu nakłonienie dłużnika do dobrowolnego uregulowania zadłużenia, co nie narazi Państwa na dodatkowe koszty związane z postępowaniem sądowym. Postępowanie sądowe niejednokrotnie jest ostateczną metodą, lecz nie zawsze skuteczną. Istnieje obawa, że nie tylko nie odzyskacie należności, lecz będziecie Państwo zmuszeni opłacić koszty procesu, których zwrot nie zawsze gwarantuje wypłacalność dłużnika.

Czynności polubowne uchronią od dodatkowych kosztów. Zlecenie profesjonalnej firmie przeprowadzenia tych czynności daje możliwość zaspokojenia roszczeń bez dodatkowych obciążeń finansowych w krótszym czasie.

> Postępowanie przed sądem powszechnym
W Państwa imieniu zatrudnieni w naszej Kancelarii prawnicy specjalizujący się w dochodzeniu roszczeń finansowych od osób fizycznych i prawnych przeprowadzą szybko i skutecznie postępowanie przed właściwym sądem powszechnym.

Dzięki temu uzyskacie Państwo prawomocne orzeczenie sądu, a co za tym idzie tytuł wykonawczy pozwalający na dalsze działanie egzekucyjne i windykacyjne.

> Egzekucje komornicze
Po uzyskaniu prawomocnego tytułu wykonawczego przystępujemy do działań zmierzających do ustalenia składników majątku dłużnika, z których może być przeprowadzona egzekucja. Właściwej kancelarii komorniczej wskazujemy przedmiot egzekucji dbając przy tym o prawidłowość przebiegu postępowania.    

> Pomoc finansowa
Oferujemy również pomoc w spłacie Państwa należności względem Waszych wierzycieli. Na określonych, uzgodnionych wcześniej warunkach udzielamy krótko- bądź średnioterminowych pożyczek dla podmiotów gospodarczych o ugruntowanej pozycji na rynku.

> Skup wierzytelności
Kancelaria prowadzi również skup wierzytelności. Sprzedaż wierzytelności jest jedną z najszybszych i najpewniejszych form odzyskania pieniędzy. Decydując się na tą formę współpracy przenoszą Państwo na nas ryzyko związane z dochodzeniem należności, często trudnościągalnych.
Skupujemy wierzytelności pojedyncze lub ich pakiety, o różnym stopniu przeterminowania i o różnym statusie prawnym.
Usługę zakupu wierzytelności polecamy przede wszystkim podmiotom, które:
* pilnie potrzebują zamrożonego w niezapłaconych fakturach kapitału
* nie potrafią samodzielnie wyegzekwować swoich pieniędzy
* obawiają się ryzyka postępowania sądowego
 Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.   

Zakres współpracy w przedstawionych obszarach może być różny w zależności od oczekiwań klienta, począwszy od wykonania zleconych zadań aż do mementu odzyskania środków pieniężnych.
Priorytetem jest najwyższa jakość oferowanych usług i zadowolenie jej klientów.

ggg

Wierzyciel ( łac. creditor) – osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (dłużnika), z którą łączy ją stosunek zobowiązaniowy.

Kodeks cywilny nie definiuje pojęcia wierzyciela explicite (wprost); definiuje jedynie konstrukcje zobowiązania (czyli stosunku zobowiązaniowego); zgodnie z przepisem art. 353 kc – zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

Zobowiązanie jest zatem stosunkiem prawnym, którego stronami są wierzyciel i dłużnik. Upraszczając – zobowiązanie z pozycji dłużnika określa się jako dług, ze strony wierzyciela zaś jako wierzytelność.

Przedmiotem zobowiązania jest świadczenie, które polega na działaniu lub zaniechaniu (art. 353 paragraf 2 kc). Świadczenie to zachowanie dłużnika zgodne z treścią zobowiązania, polegające na zadośćuczynieniu godnemu ochrony interesowi wierzyciela.

 

 

ggg